× Úc Châu

LÁ THƯ CỨU TRỢ - Nhật Bản

9 năm 11 tháng trước #1197 bởi ateo
<p><span lang="EN" style="font-size: 8pt;"> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span><span><strong> </strong></span>GI&Aacute;O HỘI PHẬT GI&Aacute;O VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại &Uacute;C ĐẠI LỢI - T&Acirc;N T&Acirc;Y </span><span style="font-size: 11pt;">LAN</span><span> <br /><strong><span style="font-size: x-large;"><span> </span>Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang</span></strong></span><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 11pt;">12 Freeman Rd</span><span style="font-size: 11pt;">, Durack, QLD 4077, </span><span style="font-size: 11pt;">Australia</span><span style="font-size: 11pt;"> <br />Tel 07-33721113 Mobile 0402-442431 </span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 11pt;">Fax 07-33729988 <br />Email ; www.thonhacmacgiang.com </span><span lang="FR"><br /><span style="font-size: small;">
</span></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span><span style="font-size: small;"><span><strong> </strong></span><span> </span><span> </span><span> </span><strong>Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang, ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 4 năm 2011</strong></span></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 8pt;"> </span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 26pt;"><strong>L&Aacute; THƯ CỨU TRỢ</strong></span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 18pt;"><strong>Cầu Nguyện v&agrave; Chia Sẻ </strong></span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 18pt;"><strong>Trận Si&ecirc;u Động Đất S&oacute;ng Thần </strong></span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span><strong>c&ugrave;ng những Hậu chấn Li&ecirc;n ho&agrave;n tại Nhật Bản.<span style="font-size: small;"> </span></strong></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 8pt;"><strong> </strong></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><strong><span style="font-size: small;">K&iacute;nh thưa to&agrave;n thể Đồng hương, Phật tử mọi giới,</span></strong></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 8pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><span style="font-size: small;">"Trận Si&ecirc;u Động đất Tohoku mạnh 9 độ Richter tạo ra S&oacute;ng thần cao hơn 10 thước xảy ra ng&agrave;y Thứ s&aacute;u 11-3-2011 tại ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Nhật Bản, đ&atilde; san bằng b&igrave;nh địa, c&agrave;n qu&eacute;t hoang t&agrave;n đổ n&aacute;t tỉnh Fukushima, v&agrave; từ đ&oacute; đến nay, k&eacute;o theo 19 cơn hậu chấn mạnh 6 độ, 7 độ, l&agrave;m rung chuyển to&agrave;n bộ c&aacute;c th&agrave;nh phố, quận lỵ, l&agrave;ng mạc dọc theo bờ biển d&agrave;i 2100 c&acirc;y số của quốc gia n&agrave;y. Tin tức cho biết, đ&atilde; t&igrave;m kiếm 13,591 thi thể tử vong, con số 14,497 người &laquo;gọi l&agrave; mất t&iacute;ch&raquo;. Thiệt hại sơ khởi khoảng hơn 300 tỷ đ&ocirc; la. </span></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 8pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><span style="font-size: small;">Đ&acirc;y l&agrave; trận Si&ecirc;u Động Đất S&oacute;ng Thần mạnh nhất lịch sử 140 năm qua tại Nhật Bản. Trận si&ecirc;u động đất s&oacute;ng thần n&agrave;y, về nh&acirc;n mạng v&agrave; phạm vi, kh&ocirc;ng bằng Sumatra - Ấn độ dương ng&agrave;y 26-12-2004, nhưng về t&aacute;c hại d&acirc;y chuyền đối với m&ocirc;i trường, sinh th&aacute;i, kinh tế từ Di họa ph&oacute;ng xạ bởi hư hại r&ograve; rỉ c&aacute;c l&ograve; hạt nh&acirc;n nguy&ecirc;n tử, l&acirc;y lan trong kh&ocirc;ng kh&iacute;, trong m&acirc;y, trong nước, d&iacute;nh v&agrave;o thực phẩm, ngấm v&agrave;o l&ograve;ng đất, kh&ocirc;ng những chỉ địa b&agrave;n xứ Ph&ugrave; Tang m&agrave; đ&atilde; tr&agrave;n tới nhiều quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, &Acirc;u Ch&acirc;u, Mỹ Ch&acirc;u, Canada, mức độ ảnh hưởng v&agrave; diễn biến tới đ&acirc;u chưa thể lượng định được. To&agrave;n thế giới theo d&otilde;i v&agrave; quan t&acirc;m s&acirc;u s&aacute;t biến cố trọng đại n&agrave;y.</span></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 8pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><span style="font-size: small;">Ngay trong Đại Hội Kho&aacute;ng Đại Kỳ 4 v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y 17,18,19 th&aacute;ng 3 năm 2011 tại Tổ đ&igrave;nh Ph&aacute;p Hoa Nam &Uacute;c, Phật Gi&aacute;o &Uacute;c Ch&acirc;u đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c thời Cầu nguyện truy niệm cho B&atilde;o lụt tại Queensland, Động đất tại Christchurch, Si&ecirc;u Động đất S&oacute;ng thần tại Nhật. Ng&agrave;y 6-4-2011, một Ph&aacute;i đo&agrave;n đại diện Phật Gi&aacute;o &Uacute;c Ch&acirc;u đ&atilde; trao tặng 100 ng&agrave;n &Uacute;c kim cho B&agrave; Annastacia Palasczuk Bộ Trưởng Đa Văn H&oacute;a Sự Vụ thuộc ch&iacute;nh quyền tiểu bang tại Quốc hội Queensland. C&ograve;n 26,200 &Uacute;c kim sẽ trao tặng cho động đất ở T&acirc;n T&acirc;y Lan. Đ&acirc;y l&agrave; kết quả vận động lạc quy&ecirc;n qua chương tr&igrave;nh Đ&aacute;p Nghĩa &Acirc;n T&igrave;nh do Phật Gi&aacute;o &Uacute;c Ch&acirc;u thực hiện tr&ecirc;n to&agrave;n li&ecirc;n bang.</span></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 8pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><span style="font-size: small;">Về trận si&ecirc;u động đất s&oacute;ng thần v&agrave; hậu chấn li&ecirc;n tục xảy ra tại Nhật Bản, diễn biến động đất li&ecirc;n ho&agrave;n tới Phi Luật T&acirc;n, Miến Điện, hơn 40 cơ sở tự viện Gi&aacute;o Hội ch&uacute;ng ta t&ugrave;y nghi tổ chức cầu nguyện từ nay cho tới Phật Đản, ngưỡng nguyện Phật ph&aacute;p nhiệm mầu, Hồng &acirc;n Tam bảo gia hộ cho thế giới được an b&igrave;nh, nh&acirc;n loại được &acirc;n tri&ecirc;m. Sau Phật Đản, một Ph&aacute;i đo&agrave;n Phật Gi&aacute;o của 4 Gi&aacute;o Hội Hải Ngoại - &Acirc;u Ch&acirc;u, Hoa Kỳ, Gia N&atilde; Đại, &Uacute;c Ch&acirc;u - sẽ l&ecirc;n đường tới tận nơi xảy ra động đất s&oacute;ng thần Nhật Bản, v&agrave;o trung tuần th&aacute;ng 6 năm 2011, để trực tiếp thăm viếng uỷ lạo chia sẻ với nạn nh&acirc;n, với h&agrave;ng trăm ng&agrave;n người đang tạm tr&uacute; l&acirc;u d&agrave;i ở c&aacute;c trung t&acirc;m di tản, v&agrave; thiết lễ Si&ecirc;u bạt &acirc;m linh tử nạn vừa qua."</span></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 8pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><span style="font-size: small;">Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang xin tr&acirc;n trọng tri &acirc;n, cảm ơn to&agrave;n thể Đồng hương, Phật tử, Th&acirc;n hữu đ&atilde; ủng hộ, gi&uacute;p đỡ, tham dự Đ&ecirc;m Văn Nghệ Đ&aacute;p Nghĩa &Acirc;n T&igrave;nh cho B&atilde;o lụt tại Queensland vừa qua. Đối với Si&ecirc;u Động đất S&oacute;ng thần tại Nhật Bản, c&ugrave;ng sự t&aacute;c hại d&acirc;y chuyền từ biến động n&agrave;y, đất nước v&agrave; người d&acirc;n Nhật chưa chắc 10 năm, 20 năm nữa sẽ được phục hồi, v&agrave; ảnh hưởng nguy hại chưa biết sẽ tới đ&acirc;u. </span></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 8pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><span style="font-size: small;">Ch&acirc;n th&agrave;nh cầu nguyện cho c&aacute;c trận đại thi&ecirc;n tai li&ecirc;n ho&agrave;n xảy ra li&ecirc;n quốc gia, li&ecirc;n lục địa n&oacute;i tr&ecirc;n. K&iacute;nh mong to&agrave;n thể qu&yacute; Đồng hương Phật tử Th&acirc;n hữu hỗ trợ tấm l&ograve;ng, ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng đ&oacute;ng g&oacute;p chia sẻ với Nhật Bản, với mọi an nguy trong t&igrave;nh người t&igrave;nh nh&acirc;n loại, ch&uacute;c nguyện ph&uacute;c l&agrave;nh cho thế giới v&agrave; tất cả ch&uacute;ng sanh.</span></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><strong><span style="font-size: small;"> </span></strong></span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="font-size: small;"><span lang="FR">Mọi ủng hộ xin đề QUỸ TỪ THIỆN </span><span lang="FR">CPQ</span><span lang="FR">, gởi về địa chỉ Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia ; hoặc gởi v&agrave;o Ng&acirc;n h&agrave;ng Commonwealth, T&ecirc;n Account : QUY TU THIEN </span><span lang="FR">CPQ</span><span lang="FR"> ; Số Account : 064144-10152074.</span></span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span lang="FR"><span> </span></span><span lang="FR" style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><strong><span style="font-size: small;">Thiết tha k&ecirc;u gọi ủng hộ cứu trợ </span></strong></span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><strong><span style="font-size: small;">v&agrave; xin th&agrave;nh t&acirc;m cảm tạ tri &acirc;n.</span></strong></span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><strong><span style="font-size: small;">Trụ tr&igrave; Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang </span></strong></span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><strong><span style="font-size: small;">Thượng Tọa TH&Iacute;CH NHẬT T&Acirc;N</span></strong></span></div></span></p>

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.154 giây
Powered by Kunena Forum