× Úc Châu

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

9 năm 11 tháng trước #1196 bởi ateo
<div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 11pt;">GI&Aacute;O HỘI PHẬT GI&Aacute;O VIỆT </span></strong><strong><span lang="EN" style="font-size: 11pt;">NAM</span></strong><strong><span lang="EN" style="font-size: 11pt;"> THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI Tại &Uacute;C ĐẠI LỢI - T&Acirc;N T&Acirc;Y LAN<span> </span></span></strong></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 26pt;">CH&Ugrave;A PH&Aacute;P QUANG</span></strong></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">12 Freeman Road</span><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">, Durack, QLD 4077.<span> </span></span><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">Australia</span><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 12pt;">Tel 07-33721113 * Mobile 0402-442431 * Fax 07-33729988</span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><span style="font-size: x-small;">Email : <span> </span>;<span> </span>Trang nh&agrave; : www.thonhacmacgiang.com </span></span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 12pt;"><span> </span>&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash; </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 12pt;"><span> </span>PHẬT LỊCH 2555, Brisbane ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 4 năm 2011</span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="FR" style="font-size: 28pt;">THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN </span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 16pt;">K&iacute;nh gởi to&agrave;n thể qu&iacute; Đồng hương, qu&iacute; Đồng b&agrave;o Phật tử v&agrave; Th&acirc;n hữu,</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;">Phật Đản 2635 - Phật lịch 2555 lại về, Ng&agrave;y Kh&aacute;nh Đản thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Đức Phật, ng&agrave;y Khai Thị ch&uacute;ng sanh đi v&agrave;o biển tuệ Đức Như Lai, ng&agrave;y mở ra h&agrave;nh tr&igrave;nh giải tho&aacute;t cho ch&uacute;ng sanh tr&ecirc;n s&aacute;u nẻo ba đường. Đức Phật l&agrave; Đấng Cha L&agrave;nh chung bốn loại, l&agrave; bậc Thầy của tất cả Thi&ecirc;n Nhơn. Sự thị hiện của Đức Phật l&agrave; Th&ocirc;ng Điệp Sống của Từ bi, b&igrave;nh đẳng, th&aacute;nh đức, nh&acirc;n bản, h&ograve;a b&igrave;nh. Ba rừng gi&aacute;o l&yacute; v&agrave; 80 năm trụ thế của Ng&agrave;i l&agrave; Th&ocirc;ng Điệp mu&ocirc;n đời cho vạn loại soi chung. Ch&uacute;ng sanh tr&ecirc;n c&otilde;i Ta B&agrave; v&agrave; ba ng&agrave;n thế giới đều nhờ ơn tế độ.</span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;">Li&ecirc;n Hiệp Quốc c&ocirc;ng nhận tuy&ecirc;n dương l&agrave; Ng&agrave;y Phật Đản Quốc Tế. Người Phật tử thắp s&aacute;ng đuốc tuệ tr&ecirc;n khắp trần gian, người kh&ocirc;ng l&agrave; Phật tử vui sống trong an l&agrave;nh, t&igrave;nh thương v&agrave; hiểu biết. D&ugrave;ng mắt thương y&ecirc;u nh&igrave;n cuộc đời, d&ugrave;ng b&agrave;n tay nh&acirc;n &aacute;i thắm t&ocirc; x&acirc;y dựng, d&ugrave;ng từ t&acirc;m mở cửa mọi dung th&ocirc;ng, cho nh&acirc;n loại hết khổ đau, cho nh&acirc;n sinh x&atilde; hội thấm nhuận &Aacute;nh Đạo V&agrave;ng. Đạo Phật đi đến đ&acirc;u, h&ograve;a b&igrave;nh đi đến đ&oacute;; Phật Gi&aacute;o đi đến đ&acirc;u, nh&acirc;n thế vạn mừng vui, chỉ hướng thuyền đời, thăng hoa sự sống.</span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* <span>H&ograve;a nhau cầu nguyện mong ước chung của nh&acirc;n loại khắp năm ch&acirc;u</span></span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* Hướng về Ng&agrave;y Phật Đản Thi&ecirc;ng Li&ecirc;ng cho Phạm Vũ huy ho&agrave;ng</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* Hướng về Ng&agrave;y Kh&aacute;nh Đản nhiệm mầu cho &Aacute;nh Đạo V&agrave;ng tỏa chiếu mu&ocirc;n phương</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* Hướng về Đức Từ Bi vi diệu cho Ch&acirc;n Thiện Mỹ thắm đượm t&igrave;nh người</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* Cầu nguyện B&atilde;o lụt tại &Uacute;c Đại Lợi, Động đất tại T&acirc;n T&acirc;y Lan, Động đất S&oacute;ng thần tại Nhật Bản, Phi Luật T&acirc;n, Miến Điện v&agrave; mọi thi&ecirc;n tai khắp nơi chấm dứt.</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* Cầu nguyện mọi g&acirc;y hấn v&agrave; chiến tranh kết th&uacute;c. Tự do, b&igrave;nh đẳng, nh&acirc;n bản, h&ograve;a b&igrave;nh, an l&agrave;nh cho tất cả quốc gia, chủng tộc.</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"><span style="color: #bf5f00;">Lễ Quy Y Tam Bảo cho Phật tử hữu duy&ecirc;n v&agrave;o l&uacute;c 4 giờ chiều Thứ Bảy ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 5 năm 2011, nhằm ng&agrave;y 12 Th&aacute;ng Tư &acirc;m lịch.</span></span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;"> </span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;">Gi&aacute;o Hội v&agrave; Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang trang trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2635 - Phật lịch 2555 năm nay tại địa điểm Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang, 12 Freeman Road, Durack, QLD 4077, v&agrave;o l&uacute;c 10 giờ s&aacute;ng Chủ Nhật ng&agrave;y 15-5-2011, nhằm ng&agrave;y 13 th&aacute;ng Tư, &Acirc;m lịch.<span> </span></span></span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời to&agrave;n thể qu&iacute; Đồng hương, Đồng b&agrave;o Phật tử v&agrave; Th&acirc;n hữu c&ugrave;ng nhau tham dự, ch&acirc;n th&agrave;nh cầu nguyện cho Đại Lễ Phật Đản được th&agrave;nh tựu vi&ecirc;n m&atilde;n. </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 14pt;">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời,</span></strong></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 14pt;">Trụ Tr&igrave; Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang&mdash;Tỳ Kheo Th&iacute;ch Nhật T&acirc;n</span></strong></div>

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.136 giây
Powered by Kunena Forum