× Úc Châu

Lá Thư Cứu Trợ BÃO LỤT MIỀN TRUNG năm 2010

10 năm 5 tháng trước #1109 bởi ateo
<p align="center"><span style="font-size: x-large;"><strong>GI&Aacute;O HỘI PHẬT GI&Aacute;O VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại &Uacute;C ĐẠI LỢI - T&Acirc;N T&Acirc;Y LAN</strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: x-large;"><strong>CH&Ugrave;A PH&Aacute;P QUANG</strong></span></p><p align="center">12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia<br />Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; <br />Email &nbsp;;&nbsp; www.thonhacmacgiang.com </p><p align="center"><strong>
</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 11 năm 2010</strong></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>L&aacute; Thư Cứu Trợ</strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>B&Atilde;O LỤT MIỀN TRUNG năm 2010</strong><strong> </strong><strong>&nbsp;</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong>K&iacute;nh thưa to&agrave;n thể Đồng hương, Phật tử mọi giới,</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Miền Trung Việt Nam như l&agrave; v&ugrave;ng đất của thi&ecirc;n tai, hạn h&aacute;n, b&atilde;o lụt m&agrave; kh&ocirc;ng năm n&agrave;o l&agrave; kh&ocirc;ng g&aacute;nh chịu, kh&ocirc;ng nặng th&igrave; nhẹ, kh&ocirc;ng nhiều th&igrave; &iacute;t, l&agrave;m cho Người D&acirc;n Miền Trung phải đ&oacute;n nhận v&agrave; chịu đựng bao nhi&ecirc;u sự nghiệt ng&atilde;, đắng cay, tang thương, đổ n&aacute;t, chết ch&oacute;c, đi&ecirc;u linh, thống khổ, vốn đ&atilde; đất c&agrave;y l&ecirc;n sỏi đ&aacute;, l&uacute;a &egrave;o uột tr&ecirc;n mầm non l&aacute; mạ, cơm độn ng&ocirc; khoai bữa đ&oacute;i bữa no. Những c&acirc;u n&atilde;o nuột &ldquo;Miền Trung ngh&egrave;o lắm ai ơi, M&ugrave;a Đ&ocirc;ng thiếu &aacute;o, H&egrave; thời thiếu ăn&rdquo;, &ldquo;Chia cơm sẻ &aacute;o cho Miền Trung&rdquo;, &ldquo;L&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch Miền Trung&rdquo;, &ldquo;Thương về Miền Trung&rdquo;, v&acirc;n v&acirc;n&hellip; c&agrave;ng l&agrave;m cho m&aacute;u chảy ruột mềm, kh&ocirc;ng ai cam l&ograve;ng v&agrave; kh&ocirc;ng ai kh&ocirc;ng thương x&oacute;t.</p><p>Năm 2010 của năm nay cũng kh&ocirc;ng tho&aacute;t khỏi. Cuối th&aacute;ng 9 qua th&aacute;ng 10, nay l&agrave; th&aacute;ng 11, b&atilde;o lụt đ&atilde; ập phủ biết bao lần khắp c&aacute;c tỉnh Thanh H&oacute;a, Nghệ An, H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị, Đ&agrave; Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định, Ph&uacute; Y&ecirc;n, Kh&aacute;nh H&ograve;a, ngược l&ecirc;n c&aacute;c tỉnh Cao Nguy&ecirc;n. Nước d&acirc;ng l&ecirc;nh l&aacute;ng, ngập l&ecirc;n giữa phố thị, ngập tới n&oacute;c nh&agrave; c&aacute;c Huyện, X&atilde;, Th&ocirc;n c&aacute;c v&ugrave;ng qu&ecirc;, nặng nhất l&agrave; 2 tỉnh Quảng B&igrave;nh, H&agrave; Tĩnh, Nghệ An. Nạn nh&acirc;n tử vong đ&atilde; vượt qua con số 150 người, mất t&iacute;ch l&ecirc;n tới con số gần 100 người, gia s&uacute;c bị cuốn tr&ocirc;i v&ocirc; số. H&agrave;ng v&agrave;i chục ng&agrave;n ng&ocirc;i nh&agrave; bị sụp đổ, h&agrave;ng trăm ng&agrave;n ng&ocirc;i nh&agrave; bị hư hao. T&agrave;i sản, m&ugrave;a m&agrave;ng, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn. Trong khi mưa gi&oacute; vẫn c&ograve;n đ&oacute;, gi&ocirc;ng b&atilde;o vẫn chưa ngưng, nước hạ xuống nơi n&agrave;y th&igrave; d&acirc;ng l&ecirc;n nơi kh&aacute;c!</p><p>Cũng may, Trận Si&ecirc;u b&atilde;o Megi Số 6 lớn nhất từ v&agrave;i chục năm qua đ&atilde; c&agrave;n qu&eacute;t t&agrave;n ph&aacute; tơi bời Phi Luật T&acirc;n, tiến v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng, cả Miền Trung trong cơn biến động đỏ, th&igrave; chuyển hướng lệch về ph&iacute;a Bắc, kh&ocirc;ng quay đầu lại VN, m&agrave; tr&agrave;n Hồng K&ocirc;ng, băng v&agrave;o lục địa Trung Hoa. &nbsp;</p><p><strong>K&iacute;nh thưa qu&yacute; vị Đồng hương, Phật tử v&agrave; qu&yacute; vị Hảo t&acirc;m,</strong></p><p>Mong rằng qu&yacute; vị hoan hỷ v&agrave; th&ocirc;ng cảm cho ch&uacute;ng t&ocirc;i, tại sao nay th&igrave; Thư Cứu Trợ n&agrave;y, mai th&igrave; Thư Lạc Quy&ecirc;n kia. Chẳng qua, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng đ&agrave;nh l&ograve;ng mỗi tai ương hoạn nạn m&agrave; th&ocirc;i, &ldquo;người dưng&rdquo; c&ograve;n ra tay gi&uacute;p đỡ, huống chi l&agrave; t&igrave;nh đồng b&agrave;o, nghĩa ruột thịt, &ldquo;Bầu ơi thương lấy B&iacute; c&ugrave;ng&rdquo;, &ldquo;Một con ngựa đau&hellip;&rdquo;. Ở đ&acirc;y, kh&ocirc;ng phải &ldquo;một người&rdquo; m&agrave; h&agrave;ng chục ng&agrave;n người, h&agrave;ng trăm ng&agrave;n người d&acirc;n qu&ecirc; ngh&egrave;o khổ đ&oacute;i r&aacute;ch khốn c&ugrave;ng của qu&ecirc; hương m&igrave;nh.</p><p><strong>Với L&aacute; Thư N&agrave;y, tha thiết k&iacute;nh mong qu&yacute; vị c&ugrave;ng tiếp tay hưởng ứng, mở tấm l&ograve;ng v&agrave;ng Cứu Trợ Đồng b&agrave;o Nạn nh&acirc;n B&atilde;o Lụt Miền Trung.</strong></p><p>Mọi sự đ&oacute;ng g&oacute;p cứu trợ, xin ghi r&otilde; r&agrave;ng: <strong>QUY TU THIEN CPQ</strong>, gởi về địa chỉ : Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang, 12 Freeman Rd, DURACK, QLD 4077. Hoặc gởi thẳng v&agrave;o ng&acirc;n h&agrave;ng Commonwealth, T&ecirc;n Account : Quy Tu Thien CPQ ; Số Account : 064144-10152074</p><p align="center"><strong>&nbsp;Tải đơn&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p cứu trợ:</strong></p><p align="center"><strong><a href=" www.ucchau.net/uploads/newbb/2010/CuuTroBaoLutMienTrung2010.pdf "> www.ucchau.net/uploads/newbb/2010/CuuTroBaoLutMienTrung2010.pdf </a></strong></p><p align="center"><object data=" www.youtube.com/v/gPDR3aoi7MQ " height="350" type="application/x-shockwave-flash" width="425"><param name="data" value=" www.youtube.com/v/gPDR3aoi7MQ " /><param name="src" value=" www.youtube.com/v/gPDR3aoi7MQ " /></object></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><strong>Ch&acirc;n th&agrave;nh k&ecirc;u gọi Lạc quy&ecirc;n v&agrave; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; vị</strong></p><p align="center"><strong>Thượng Tọa TH&Iacute;CH NHẬT T&Acirc;N</strong></p><p align="center"><strong>Miền Trung, m&aacute;u chảy ruột mềm</strong></p><p align="center">&nbsp;Năm trước năm sau lũ lụt xoay vần</p><p align="center">Đau x&oacute;t v&ocirc; ngần xin cứu người ơi</p><p align="center">Miền Trung b&atilde;o lụt tơi bời</p><p align="center">Tang thương, đổ n&aacute;t, đứng ngồi sao y&ecirc;n</p><p align="center">Nghe trong m&aacute;u chảy ruột mềm</p><p align="center">Ngửa tay mời gọi lạc quy&ecirc;n cứu người</p><p align="center">Tiếng kh&oacute;c thay tiếng cười !</p><p align="center">Niềm đau thay nước mắt !</p><p align="center">Tan hoang rồi đổ n&aacute;t !</p><p align="center">Xơ x&aacute;c rồi đi&ecirc;u t&agrave;n !</p><p align="center">Trời đất phũ ph&agrave;ng</p><p align="center">G&acirc;y chi n&ocirc;ng nỗi</p><p align="center">Hết hạn h&aacute;n th&igrave; cuồng phong b&atilde;o thổi</p><p align="center">Hết kh&ocirc; cạn th&igrave; lũ lụt tơi bời</p><p align="center">Nước xấp xỉ lưng đồi</p><p align="center">Nước m&ecirc;nh m&ocirc;ng l&ecirc;nh l&aacute;ng</p><p align="center">Cửa nh&agrave;, c&acirc;y cối, đồ đạc, nổi tr&ocirc;i tản mạn</p><p align="center">Người lớn, trẻ con, chồng vợ, gồng g&aacute;nh k&ecirc;u la</p><p align="center">Đắng cay ! C&ograve;n để x&oacute;t xa !</p><p align="center">B&atilde;o lụt cuốn hết, chẳng tha thứ g&igrave;</p><p align="center">Đau thương ! C&ograve;n để sầu bi !</p><p align="center">B&atilde;o lụt cuốn hết, chẳng chi chối từ</p><p align="center">Vậy m&agrave; từng năm, từng năm, t&aacute;i diễn thế ư</p><p align="center">D&acirc;n qu&ecirc; ngh&egrave;o l&agrave;m sao sống nổi ???</p><p align="center">Bắc Nam Trung, đồng l&ecirc;n tiếng gọi</p><p align="center">Người ơi người, cứu khổ người ơi</p><p align="center">Tơi bời ! Đổ n&aacute;t ! Tơi bời !</p><p align="center">Đắng cay ! Nước mắt ! Cuộc đời đắng cay !</p><p align="center">Trắng tay ! trắng cả hai tay !</p><p align="center">Nh&agrave; tan ! Cửa n&aacute;t ! Nỗi n&agrave;y sao cam !</p><p align="center">Gian tru&acirc;n lại trổ th&ecirc;m ch&agrave;m</p><p align="center">Khổ đau lại chồng th&ecirc;m sắc</p><p align="center">Người d&acirc;n Miền Trung thắt ngặt</p><p align="center">Hỡi ơi ! C&ograve;n đến bao giờ</p><p align="center">Nước d&acirc;ng, tr&agrave;n ngập, v&ocirc; bờ</p><p align="center">Ngấp ngh&eacute; v&ugrave;ng cao, v&ugrave;ng thấp</p><p align="center">Nước xo&aacute;y, cuốn tr&ocirc;i, v&ugrave;i dập</p><p align="center">Miền qu&ecirc; cho tới thị th&agrave;nh</p><p align="center">N&agrave;y em, n&agrave;y chị, n&agrave;y anh</p><p align="center">Ngửa tay mời gọi, sao đ&agrave;nh, sao cam</p><p align="center">Ngửa tay, xin tấm l&ograve;ng v&agrave;ng</p><p align="center">Đan t&acirc;m xin cứu phũ ph&agrave;ng qu&ecirc; hương</p><p align="center">Người người mở cửa t&igrave;nh thương</p><p align="center">Ruột mềm m&aacute;u chảy, lo lường, biết sao</p><p align="center">Đời c&ograve;n bước thấp bước cao</p><p align="center">Nay n&agrave;y mai nọ, nỡ n&agrave;o người ơi</p><p align="center">C&ugrave;ng nhau cứu gi&uacute;p cuộc đời</p><p align="center">C&ugrave;ng nhau h&agrave;n gắn tơi bời tang thương</p><p align="center">C&ugrave;ng nhau tiếng n&oacute;i qu&ecirc; hương</p><p align="center">Đồng b&agrave;o ruột thịt, vương vương nghĩa t&igrave;nh</p><p align="center">Xin cho hết những đi&ecirc;u linh</p><p align="center">Xin cho hết khổ qu&ecirc; m&igrave;nh b&igrave;nh an</p><p align="center">Qu&ecirc; hương, t&igrave;nh tự cưu mang</p><p align="center">Ngửa tay mời gọi l&ograve;ng v&agrave;ng, người ơi !!!</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><strong><em>TNT</em></strong><strong><em> Mặc Giang</em></strong>&nbsp;</p>

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

10 năm 4 tháng trước #1120 bởi ateo
<p><span style="color: #000000;">&nbsp; <p align="center"><strong>GI&Aacute;O HỘI PHẬT GI&Aacute;O VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại &Uacute;C ĐẠI LỢI - T&Acirc;N T&Acirc;Y LAN</strong></p><p align="center"><strong>CH&Ugrave;A PH&Aacute;P QUANG</strong></p><p align="center"><span style="font-size: small;">12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia<br />Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; <br />Email &nbsp;;&nbsp; www.thonhacmacgiang.com </span></p><p align="center"><strong>
</strong></p><p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong>Ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 11 năm 2010</strong></p><p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p align="center"><strong><span style="color: #0000bf;">Bữa Cơm G&acirc;y Qũy thứ 2 &ndash; Ng&agrave;y 11-12-2010</span></strong></p><p align="center"><strong><span style="color: #40007f; font-size: x-large;">CỨU TRỢ B&Atilde;O LỤT MIỀN TRUNG</span> &nbsp;</strong></p><p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p align="center"><strong>K&iacute;nh thưa Qu&yacute; Đồng hương, Phật tử v&agrave; Th&acirc;n hữu,</strong></p><p>&nbsp;</p><p>B&atilde;o lụt Miền Trung năm nay đ&atilde; k&eacute;o d&agrave;i gần 2 th&aacute;ng, ập phủ gần như to&agrave;n bộ Miền Trung, lan ra v&agrave;i Tỉnh Miền Bắc, tr&agrave;n v&agrave;o đến cả S&agrave;i G&ograve;n, nhưng nặng nhất v&agrave; thiệt hại nhiều nhất vẫn l&agrave; Miền Trung. Miền Trung như l&agrave; v&ugrave;ng đất của thi&ecirc;n tai hạn h&aacute;n b&atilde;o lụt, v&ugrave;ng đất của kh&ocirc; cằn đ&oacute;i ngh&egrave;o gian khổ, để cho Miền Nam san sớt, để cho Miền Bắc sẻ chia, đ&atilde; từ xưa tới nay, v&agrave; c&oacute; lẽ c&ograve;n đến mai sau.</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><strong><em><span style="color: #ff00ff;">Miền Trung b&atilde;o lụt ai ơi</span></em></strong></p><p align="center"><strong><em><span style="color: #ff00ff;">Kẻ cho manh &aacute;o người thời ch&eacute;n cơm</span></em></strong></p><p align="center"><strong><em><span style="color: #ff00ff;">L&ograve;ng V&agrave;ng tỏa ng&aacute;t hương thơm</span></em></strong></p><p align="center"><strong><em><span style="color: #ff00ff;">Từ T&acirc;m Phước Thiện để c&ograve;n mai sau</span></em></strong></p><p align="center"><strong><em><span style="color: #ff00ff;">Đồng b&agrave;o ruột thịt c&oacute; nhau</span></em></strong></p><p align="center"><strong><em><span style="color: #ff00ff;">Một con ngựa ốm, cả t&agrave;u kh&ocirc;ng ăn.</span></em></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Quả thật như vậy, t&igrave;nh thương t&igrave;nh người v&agrave; sự sống, kh&ocirc;ng ai kh&ocirc;ng chia sẻ, kh&ocirc;ng ai kh&ocirc;ng sẵn l&ograve;ng, từ đ&oacute; mới c&oacute; c&acirc;u&nbsp;: Một miếng khi đ&oacute;i bằng g&oacute;i khi no, Của &iacute;t l&ograve;ng nhiều, L&agrave; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch, v&acirc;n v&acirc;n v&agrave; v&acirc;n v&acirc;n,&hellip;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiếp theo L&aacute; Thư Cứu Trợ Đồng B&agrave;o B&atilde;o Lụt Miền Trung, l&agrave; Bữa Cơm G&acirc;y Quỹ của ng&agrave;y h&ocirc;m nay 27 th&aacute;ng 11 năm 2010, được qu&yacute; Đồng hương Phật tử xa gần nhiệt th&agrave;nh hưởng ứng, v&agrave; Một Bữa Cơm Nữa cũng $10 mỗi khẩu phần sẽ được thực hiện tại Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang, từ 10 giờ s&aacute;ng đến 5 giờ chiều v&agrave;o Thứ Bảy ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 12 năm 2010.</strong></p><p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p><strong>Ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng nhau chia sẻ v&agrave; ủng hộ cứu tế Người D&acirc;n Miền Trung.</strong></p><p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;">Mọi sự đ&oacute;ng g&oacute;p cứu trợ, xin ghi QUY TU THIEN Chua Phap Quang, gởi về địa chỉ : Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang, 12 Freeman Rd, DURACK, QLD 4077, Australia. Hoặc gởi thẳng v&agrave;o Ng&acirc;n h&agrave;ng Commonwealth, T&ecirc;n Account : Quy Tu Thien CPQ ; Số Account : 064144-10152074. Nếu muốn biết th&ecirc;m tin tức, xin gọi điện thoại cho Thầy Nhật T&acirc;n, số 0402-442431.</span></p><p>&nbsp;</p><p>Một lần nữa, <strong>Th&agrave;nh thật cảm ơn v&agrave; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o to&agrave;n thể qu&yacute; vị.</strong></p><p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p><p align="center"><strong>Thượng Tọa TH&Iacute;CH NHẬT T&Acirc;N</strong></p><p align="center"><strong>v&agrave; Ban Từ Thiện X&atilde; Hội Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Quang</strong></p><p>&nbsp;</p></span></p>

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

9 năm 9 tháng trước #1234 bởi nghiemduc
Đọc xong thấy cảm động quá
đồng bào ta còn chịu nhiều thiệt thòi quá
bão lũ thiên tai thật khổ cực
chúng ta hãy dành hết lòng nhân ái ra nhé

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.173 giây
Powered by Kunena Forum