× Úc Châu

LUẬT THUÊ NHÀ Ở QUEENSLAND

More
11 năm 2 tháng trước #63 bởi samnguyen
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><font size="3"><font face="Times New Roman">LUẬT THUÊ NHÀ Ơ <state w:st="on"><place w:st="on"><state u2:st="on"><place u2:st="on">QUEENSLAND</place></state> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><font size="3"><font face="Times New Roman">TENANCY LAW<p></p></font></font></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: list 36.0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><font size="3"><font face="Times New Roman">TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI MƯỚN NHÀ VÀ NGƯƠÌ CHỦ NHÀ;<p></p></font></font></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>I.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Trách nhiệm của người chủ nhà</strong> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p></p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải cung cấp một chổ ở có đủ những tiêu chuẩn căn bản để sống; <p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p></p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải cung cấp sự an toàn với những ổ khóa và phải giao chìa khóa cho người mướn.<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p></p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en">Trước khi người muớn dọn vào, người chủ phải dọn dẹp sạch sẽ tất cả những đồ đạt trong phòng, và phải di chuyển những vật dụng của người khác di chổ khác.<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải tôn trọng quyền riêng tư của ngưòi mướn. Nếu người chủ nhà muốn vào nhà thì phải báo trước.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Form 9.<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Tùy theo trường hợp khẩn cấp:<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">i. Vào để kiểm tra nhà – 7 ngày - thường có quyền inspect ba tháng một lần;<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">ii. Vào để định giá nhà để bán nhà – 24 tiếng đồn hồ;<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">iii. Khẩn cấp – không cần báo trước- cháy nhà vv…<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải duy trì và sửa chửa những đồ dùng nếu bị hư; <p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p></p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font face="Times New Roman">Phải bồi thường người mướn những chi phí mà người mướn đã trả để tu bổ những đồ đạt trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ như ống nước bị bể, hoặc bị nghẹt, mái nhà bị dột một cách trầm trọng.  Gi</font></span><span lang="EN" style="font-family: arial; mso-ansi-language: en">á tiền tương đương với hai tuần mướn.</span><p></p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải cung cấp cho người mướn:<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -36pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font face="Times New Roman"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3">i.</font></span><span lang="EN" style="font-size: 7pt; mso-ansi-language: en">                    </span><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3">Form 17a cho người mướn – bao gồm những chi tiết liên quan đến những điều luật mướn nhà.<p></p></font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -36pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font face="Times New Roman"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3">ii.</font></span><span lang="EN" style="font-size: 7pt; mso-ansi-language: en">                  </span><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3">Một hợp đồng mướn nhà bao gồm nhưng chi tiết căng bản trong Form 18a;<p></p></font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -36pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font face="Times New Roman"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3">iii.</font></span><span lang="EN" style="font-size: 7pt; mso-ansi-language: en">                </span><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3">Form 1a nếu chổ ở có body corporate;<p></p></font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en">Phải trả mọi chi phí chẳng hạn như council rates, thuế đất và luôn cả lệ phí để soạn hợp đồng muớn nhà.</span><p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải nộp số tiền đặt cộc (bond money) cho cơ quan RTA – Residential Tenancy Authority - <address w:st="on"><street w:st="on"><address u2:st="on"><street u2:st="on">33 Herschel Street</street>, <city w:st="on"><city u2:st="on">Brisbane</city></city></address><font size="3"><font face="Times New Roman"> - 1300 366 311<p></p></font></font></street></address></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><strong><span style="font-family: arial">II </span><font face="Times New Roman">Trách nhiệm của người mướn.</font></strong><br /><br /><font face="Times New Roman">Người mướn phải:<p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p></p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải trả tiền mướn đúng như lời hứa của hợp đồng mướn nhà.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Ví dụ như hàng tuần hoặc hàng tháng. Vv…<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p></p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en">Phải tuân theo những điều kiện đặt ra bởi hợp đồng mướn nhà.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Ví dụ như không được nuôi chó, mèo, gà Hoặc không được phép cho người khác ngũ lại nếu không có sư đồng ý của chủ nhà v.v…</span><p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải giữ dìn sạch sẽ. <p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p></p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải cố gắn giữ đồ đạt trong trạng thái như bang đầu khi mới dọn vộ.<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font face="Times New Roman">Phòng ngừa sự hư hại của chổ ở và những đồ đạt xung quanh.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Ph</font></span><span lang="EN" style="font-family: arial; mso-ansi-language: en">ải báo chủ nhà càng sớm càng tốt nếu có vấn đề.</span><p></p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải sử dụng chổ ở một các hợp pháp.<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p></p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải tôn trọng láng giềng và không gây khó khăn hoặc vi phạm quyền cá nhân của họ. <p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p></p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><font size="3"><font face="Times New Roman">Phải xin phép người chủ nhà nếu số người trong nhà có tăng lên.<p></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify"><span lang="EN" style="mso-ansi-language: en"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">Sẽ tiếp theo Phần II kỳ sau. <span style="font-size: 9pt; font-family: arial"><p></p></span></font></font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">Trạng sư  Sam Nguyen<span style="font-size: 9pt; font-family: arial"><p></p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p></p></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></p><p></p></place></state><p></p></font></font></span></strong></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.076 giây