× Úc Châu

'Chính sách thuế mới, lạm phát và tăng lãi suất'

More
10 năm 3 tháng trước #234 bởi thangmai
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Chính sách thuế mới, lạm phát và tăng lãi suất<span style="mso-tab-count: 1">  </span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-tab-count: 1"></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">John Howard vs Kevin Rudd<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Chính sách thuế mới<p></p></span></p></span></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Hai vị lãnh tụ đảng Tự Do và Lao Động đều hứa hẹn giảm thuế. John Howard sẽ chi $34 tỷ giảm thuế và $4 tỷ trợ cấp cho người cao niên. Kevin Rudd cũng không kém, hứa giảm thuế $31 tỷ.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Dù cho đảng nào thắng cử, một số tiền khổng lồ sẽ đổ vào nền kinh tế quốc gia. Trước sau gì người dân cũng sẽ nhận hậu quả lạm phát và lãi suất cũng sẽ gia tăng, có thể vào trước cuối năm nay hoặc đầu năm 2008.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Căn cứ theo các cuộc thăm dò, đảng Lao Động có ưu thế thắng cử như tiên đoán. Ai thắng ai thua chúng ta được gì hay chỉ mất mát vì hậu quả của lạm phát và tăng lãi suất? Trong lần bầu cử nầy dù cho John Howard tiếp tục cầm quyền hay ra đi, cách tính thuế cho tài khóa 2008 cũng sẽ thay đổi thuận lợi cho chúng ta hơn năm 2007. Xin tham khảo đề nghị chính sách thuế cho năm 2008 của hai đảng.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-spacerun: yes"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>Đề nghị thuế mới của đảng Tự Do (chưa chính thức)</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><table class="MsoTableGrid" style="border-right: medium none; border-top: medium none; margin: auto auto auto 14.4pt; border-left: medium none; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Lợi tức <p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Thuế lợi tức</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$0 - $6,000<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Miễn thuế<p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$6,001 - $25,000<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">15c cho $1 trên $6,000 <p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$25,001 - $80,000<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">$2,850 cộng 30c cho $1 trên $25,000<p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$80,001 - $180,000<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">$19,350 cộng 35c cho $1 trên $80,000<p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Trên $180,000<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">$54,350 cộng 40c cho $1 trên $180,000<p></p></span></p></td></tr></table><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><span style="mso-spacerun: yes">     </span>Đề nghị thuế mới của đảng Lao Động</span><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"></span></p></span></p><table class="MsoTableGrid" style="border-right: medium none; border-top: medium none; margin: auto auto auto 14.4pt; border-left: medium none; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Lợi tức </span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Thuế lợi tức</span></p><p></p><p></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$0 - $6,000<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Miễn thuế<p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$6,001 - $37,000<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">15c cho $1 trên $6,000 <p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$37,001 - $180,000<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">$4,650 cộng 30c cho $1 trên $25,000<p></p></span></p></td></tr><tr style="height: 8.85pt; mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.85pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="144"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Trên $180,000</span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 207pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 8.85pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="276"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">$47,550 cộng 40c cho $1 trên $180,000<p></p></span></p></td></tr></table><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">Sự khác biệt giữa hai đảng khá lớn. Tự Do vẫn giữ nguyên 4 bậc thuế (Tax brackets) 15c, 30c, 35c và 40c trong khi Lao Động chỉ có 3 bậc 15c, 30c và 40c. Lao Động bỏ bậc thuế 35c sẽ mất đi $11,800 cho người có lợi tức $180,000. Ví dụ một người làm việc với lợi tức $65,000 một năm, so sánh giữa 2 chính sách thuế chúng ta có:<p></p></span></p></span></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">Đảng <span style="mso-tab-count: 2">              </span>Lợi tức<span style="mso-tab-count: 2">            </span>Thuế<span style="mso-tab-count: 2">                </span>Sau thuế</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"></span><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">Tự Do<span style="mso-tab-count: 2">             </span>$65,000<span style="mso-tab-count: 1">           </span>$14,850<span style="mso-tab-count: 1">           </span>$50,150</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"></span><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">Lao Động<span style="mso-tab-count: 1">        </span>$65,000<span style="mso-tab-count: 1">           </span>$13,050<span style="mso-tab-count: 1">           </span>$51,950<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">Theo chính sách thuế mới của John Howard, những ai có lợi tức đến $80,000 một năm sẽ không thay đổi. Nếu lợi tức $150,000 cho một năm sẽ giảm được $500 so với bản tính thuế cũ. Nhìn chung chính sách thuế mới không khác biệt nhiều so với năm 2007.<p></p></span></p></span></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">Chỉ số lạm phát và lãi suất<p></p></span></p></span></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">Viện Thống Kê Úc ABS (Australian Bureau of Statistics) công bố chỉ số lạm phát cho quý tháng 9/07 là 2.9% gần vượt quá mức Ngân Hàng Trung Ương RBA (Research Bank of Australia) ấn định từ 2% - 3% trong năm. Các ngân hàng rất quan tâm nếu RBA tăng lãi suất một lần nữa. Song song với việc tăng lãi suất, mức lạm phát cũng tăng và sẽ ảnh hưởng chung đến mức sinh hoạt. Vì thế mỗi lần lãi suất tăng, khách vay với số tiền lớn có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ. Trong 5 năm qua RBA đã 9 lần tăng lãi suất chính thức. Chúng ta vẫn còn nhớ trong cuộc vận động tranh cử 2004 Thủ Tướng John Howard có hứa lãi suất sẽ không tăng. Tuy nhiên RBA cũng đã 5 lần tăng lãi suất kể từ lần tranh cử vừa qua.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">RBA họp vào ngày thứ Ba mỗi đầu tháng. Một trong những mục chính trong chương trình họp là duyệt lại chỉ số lạm phát để từ đó quyết định tăng lãi suất chính thức hay giữ y như cũ. Kỳ họp tháng nầy sẽ rơi vào ngày Thứ Ba 6/11. Nếu lãi suất tăng hay giữ như cũ sẽ được công bố vào ngày thứ Tư 7/11. Lãi suất chính thức (Cash rate) hiện nay là 6.5% và lãi suất thay đổi tiêu chuẩn của các ngân hàng (Standard rate) là 8.32%. Nếu RBA quyết định tăng 0.25 trên lãi suất chính thức thì các ngân hàng cũng sẽ tăng lãi suất tiêu chuẩn lên 8.57% (8.32% + .25%). Người vay nợ $300,000 với lãi suất tiêu chuẩn 8.57% cho thời gian 30 năm sẽ trả nhiều hơn trước kia $56 mỗi tháng hay $636 cho một năm.<p></p></span></p></span></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF (Internacional Monetary Fund) cho biết mức độ gia tăng kinh tế Úc năm nay 4.4% và tiên đoán năm 2008 sẽ giảm xuống 3.8% so với mức trung bình trên thế giới 5.2% và hy vọng là vấn đề lạm phát sẽ không vượt ngoài tầm kiềm chế của RBA. <p></p></span></p></span></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"></span></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p></p></span></p><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">Kết luận</span><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es">Dù cho John Howard hay Kevin Rudd thắng cử năm nay, $30 tỷ bạc cũng sẽ được tung vào nền kinh tế như đôi bên đã hứa. Đảng nào cầm quyền nhiệm kỳ tới cũng không thể tránh khỏi nạn lạm phát và tăng lãi suất vì ảnh hưởng mức chi xài quá đáng trong quý tháng 9/07 vừa qua và viễn ảnh không mấy khích lệ cho đầu năm 2008. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="ES" style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-ansi-language: es"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mai Vĩnh Thăng<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: arial">FAIBF, F Fin</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">MCom </span><span style="font-size: 9pt; font-family: arial">(Banking & Finance)</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">FMC Home Loans<p></p></span></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.072 giây