× Úc Châu

Bảo hiểm nhà bao nhiêu cho vừa?

More
10 năm 3 tháng trước #233 bởi thangmai
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bảo hiểm nhà bao nhiêu cho vừa?<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bảo hiểm là một vấn đề khá phức tạp. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng mua qua bảo hiểm. Người ta thường nói mua bảo hiểm thì dễ nhưng khi đòi bồi thường thì chậm và khó. Khi mua bảo hiểm cho nhà, xe cộ, du lịch, sức khỏe. . . . thường thì chúng ta lấy biên nhận và giao kèo rồi cất giữ nơi nào đó cho đến năm sau hoặc khi cần lại tiếp tục đóng tiền. Có mấy ai trong chúng ta hiểu rõ nội dung giao kèo bảo hiểm? <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Trong bài viết nầy chúng tôi sẽ trình bày tổng quát về bảo hiểm. Kế đến sẽ đi vào chi tiết một cách riêng cho bảo hiểm nhà, mà một số không ít trong chúng ta thường gặp khó khăn khi xin bồi thường. Mỗi công ty bảo hiểm đều có cách tính và điều kiện riêng khi bồi thường, luật riêng thì bất tận nên chúng tôi chỉ cô đọng trong cái chung mà thôi.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bảo hiểm gồm có 4 loại: <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Tổng quát: Nhà, đồ dùng, xe cộ, sức khỏe và du lịch</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Cá nhân: Nhân mạng, tàn phế, bệnh tâm lý, lương bổng</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Kinh doanh: Thương mai, lợi tức, người giữ vai trò quan trọng<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l3 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Chính phủ: Anh sinh xã hội, sức khỏe, tai nạn lao động, đệ tam nhân<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bảo hiểm nhà và đồ dùng (Building and Contents): <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bồi thường chi phí dọn dẹp và xây cất gồm tiền tạm thuê nhà;<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Không bồi thường đất vì đất không bi mất hay cháy;<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Không bồi thường tranh ảnh, đồ cổ, cây kiểng, cá và thú vật;<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Cần duyệt lại giao kèo bảo hiểm hàng năm theo chỉ số lạm phát;<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ảnh hưởng của việc bảo hiểm thấp hơn trị giá tối thiểu (dưới giá)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Có 2 loại bảo hiểm: Bồi thường theo đồ cũ, trừ hao mòn (Indemnity value policy) hoặc; thay thế đồ mới (Replacement value policy). Hai loại bảo hiểm nầy khác nhau như thế nào?<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bồi thường theo giá trị đồ cũ (Indemnity value insurance):<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bồi thường cho khổ chủ tất cả những mất mát hư hại, tuy nhiên giá trị vật chất có thể không sánh bằng lúc còn nguyên vẹn, hay nói cách khác là bồi thường theo giá đồ cũ. Cách thông thường nhất là đền tiền, lấy giá thị trường hiện tại trừ đi hao mòn mất giá vì thời gian, bằng giá đồ cũ.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nếu nhà bị cháy hay dụng cụ trong gia đình bị hư, bảo hiểm cũng sẽ bồi thường theo công thức trên. Trường hợp xây lại nhà mới, khổ chủ phải góp thêm tiền hoặc là nhận tiền mặt trừ đi hao mòn mất giá vì thời gian. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bồi thường theo giá trị đồ mới (Replacement value policy):<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mọi mất mát hư hại được bồi thường đồ mới cùng phẩm chất.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo4; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Đồ dùng trong gia đình sau 10 sẽ được bồi thường theo giá đồ cũ.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo4; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nếu thay đồ mới (Bếp, lò) vẫn bồi thường theo kiến trúc nguyên thủy.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo4; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nhà cháy sẽ xây mới, bồi thường mọi chi phí gồm cả tiền thuê nhà.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nguyên tắc cùng chung bảo hiểm (Principal of co-insurance): <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Đối với loại bảo hiểm theo giá trị đồ mới, tiền đóng bảo hiểm (Premium) hàng năm cao hơn loại bồi thường theo giá trị đồ cũ. Dĩ nhiên trả giá cao để được bồi thường xứng đáng hơn cũng hợp lý. Số tiền bảo hiểm hàng năm căn cứ trên giá trị bồi thường vật chất. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Trường hợp bảo hiểm căn nhà thấp hơn giá trị thị trường, người chủ sẽ rơi vào tình trạng tự bảo hiểm cho phần thiếu hụt đó. Ví dụ căn nhà với giá xây cất $250,000 chỉ đóng bảo hiểm $180,000 như vậy chủ nhà có thể phải chấp nhận lỗ hay tự bảo hiểm $70,000 khác biệt đó. Đây là nguyên tắc cùng chung bảo hiểm “Principal of Co-Insurance”. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ví du: <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Giá trị xây cất căn nhà $250,000 nhưng chỉ đóng bảo hiểm $180,000 và căn nhà bị cháy phải xây lại y giá trên. Cách tính:<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Xây lại căn nhà<span style="mso-tab-count: 2">                        </span>$250,000<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">80% giá trị xây cất<span style="mso-tab-count: 2">                   </span>$200,000<span style="mso-tab-count: 1">         </span>(80% of $250,000)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Tỉ lệ Co-Insurance<span style="mso-tab-count: 2">                  </span>90%<span style="mso-tab-count: 2">                 </span>(180,000/200,000)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Số tiền bồi thường<span style="mso-tab-count: 2">                  </span>$225,000<span style="mso-tab-count: 1">         </span>(90% of $250,000)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Chủ nhà bù vào<span style="mso-tab-count: 2">                       </span>$<span style="mso-spacerun: yes">  </span>25,000<span style="mso-tab-count: 1">         </span>(10% of $250,000)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Tổng cộng<span style="mso-tab-count: 3">                               </span><u>$250,000</u><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Trường hợp bảo hiểm căn nhà cao hơn giá thị trường, ví dụ giá xây cất $250,000 bảo hiểm $300,000. Nếu căn bị hư hại 100% bảo hiểm cũng chỉ bồi thường theo giá xây cất lại là $250,000. Để kết luận, đóng bảo hiểm thấp bất lợi và nếu quá cao cũng chỉ phí tiền vô ích. Vậy như thế nào cho vừa đủ? <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nhân viên bảo hiểm không có trách nhiệm cố vấn phải bảo hiểm bao nhiêu cho căn nhà là vừa vì còn tùy thuộc vào vật liệu xây cất. Tuy nhiên họ cung cấp một tập hồ sơ nho nhỏ chỉ dẫn cách tính. Tùy theo vật liệu xây cất họ cho giá tượng trưng cho 1m2. Ví dụ xây cất với vật liệu thượng hạng $850 cho 1m2, trung bình $650 và thấp $500. Nếu diện tích nền nhà 200m2 xây cất với vật liệu trung bình sẽ là $650x200=$130,000 cộng thêm tiền dọn dẹp, bản vẽ và chấp thuận độ chừng 15% tổng cộng chừng $160,000 là vừa.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mai Vĩnh Thăng<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: arial">FAIBF, F Fin</span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">MCom </span><span style="font-size: 9pt; font-family: arial">(Banking & Finance)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">FMC Home Loans<p></p></span></p><p></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.083 giây